Kết luận số 722 của Ban thường vụ huyện ủy Đức Thọ