Thống kê
Hôm nay : 1.040
Tháng 07 : 49.160
Năm 2020 : 8.494
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                     

Số: 527 /UBND-VX1                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v tạm thời cho học sinh nghỉ học để chủ     Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 02 năm 2020

động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp                           

cấp tính do chủng mới của vi rút nCoV gây ra.

 

Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo;

             - Sở Y tế; 

           - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra; triển khai Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV; xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 142/SGDĐT-VP ngày 03/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nói trên về việc cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tạm thời nghỉ học từ ngày 04/02/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo để chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau: 

2.1. Khẩn trương thông báo cho các trường từ mầm non đến trung học phổ thông, các cơ sở, trung tâm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh biết việc tạm nghỉ học.

 2.2. Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ sở giáo dục: 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương trong vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn, sát trùng tại trường học; 

- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vệ sinh lớp học, khuôn viên nhà trường và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch, bệnh do ngành y tế tổ chức. Trong thời gian học sinh nghỉ học, có biện pháp quản lý chặt chẽ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục không đi khỏi địa bàn (trừ trường hợp có lý do chính đáng); 

- Xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh để đảm bảo chương trình học; 

- Thông báo cho phụ huynh học sinh thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, có biện pháp phòng, chống bệnh cho con em mình và phối hợp quản lý, chăm sóc học sinh trong thời gian nghỉ học. 

2.3. Chủ động làm việc với Sở Y tế về tình hình dịch bệnh để kịp thời tham mưu, thông báo cho học sinh đi học trở lại khi các trường đã triển khai công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh ./. Nơi nhận:

 - Như trên;                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

- PTTCP Vũ Đức Đam (báo cáo); 

- Các Bộ: GĐ&ĐT, Y tế (báo cáo);                                   Trần Tiến Hưng

- Đ/c Bí thư, CT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Tĩnh; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VX1.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook